Cart
Nav activeren
  • Echte winkel
  • Eigen voorraad
  • Gratis bezorgdienst*

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden van: Meeuwse Handelsonderneming B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Albert Plesmanweg nr. 6, 4462 GC Goes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 22029945.

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007. Bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Meeuwse Handelsonderneming B.V. en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Overeenkomsten 

2.1. Indien door Meeuwse Handelsonderneming B.V. geen offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Meeuwse Handelsonderneming B.V., de ontvangst van de order mondeling of schriftelijk bevestigt. Verzending van een factuur aan klant wordt aangemerkt als bevestiging van de opdracht.

2.2. Mondelinge en telefonische afspraken of toezeggingen van medewerkers van Meeuwse Handelsonderneming B.V., binden Meeuwse Handelsonderneming B.V., niet dan voor zover deze door Meeuwse Handelsonderneming B.V., schriftelijk zijn bevestigd

Artikel 3. Werkzaamheden door derden 

3.1. Meeuwse Handelsonderneming B.V., is bevoegd om eventuele werkzaamheden (onder leiding) van haar door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van bepaalde onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Meeuwse Handelsonderneming B.V., voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

3.2. Maakt de behoorlijke realisatie van het werk het door de klant aanstellen van een of meer derden noodzakelijk, dan gaat de klant daartoe niet over dan na overleg met Meeuwse Handelsonderneming B.V.

3.3. Indien Meeuwse Handelsonderneming B.V., in opdracht van de klant dient samen te werken met derden, dan stelt de klant vast welke partij verantwoordelijk is voor de afstemming van de werkzaamheden van de verschillende partijen en welke partij verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende partijen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 

4.1. Alle door Meeuwse Handelsonderneming B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Meeuwse Handelsonderneming B.V. totdat de klant alle verplichtingen uit de met Meeuwse Handelsonderneming B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Niettemin draagt de klant vanaf het moment van de aanvoer op het werk het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt.

4.2. Door Meeuwse Handelsonderneming B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4.3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Meeuwse Handelsonderneming B.V. veilig te stellen.

4.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Meeuwse Handelsonderneming B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.5. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Meeuwse Handelsonderneming B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Meeuwse Handelsonderneming B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens Meeuwse Handelsonderneming B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4.6. Voor het geval Meeuwse Handelsonderneming B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Meeuwse Handelsonderneming B.V. en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Meeuwse Handelsonderneming B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 5. Vrijwaring 

De klant vrijwaart Meeuwse Handelsonderneming B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook. Onder aanspraken van derden zijn regresvorderingen van de verzekeraars(s) van de klant mede begrepen.

Artikel 6. Overdracht 

De klant kan zijn rechten en plichten uit de overeenkomst met Meeuwse Handelsonderneming B.V. niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een ander zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeuwse Handelsonderneming B.V.

Handelsregister 22029945 K.v.K. Middelburg, verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Arr. Rechtbank Middelburg